НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

Училищната комисия за осъществяване на училищния план-прием в V клас в СУ „Христо Ботев“ Ви уведомява, че записването на учениците ще започне на 18 юни 2020 г. /четвъртък/ и ще продължи до 30 юни 2020 г. /вторник/.

Комисията ще приема документи всеки работен ден в централна сграда на училището от 8.00 ч. до 17.00 ч. На 18 и 19 юни 2020 ч. – с удължено работно време до 18.00 ч.

Необходими документи за записване на учениците:

1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал /за сверка/.

3. Лична карта на подаващия заявлението родител/настойник/лице, което полага родителски грижи.

4. Документи, удостоверяващи предимствата по критериите за прием в V клас. (Критериите са утвърдени със заповед на директора на училището № РД-06-467/23.03.2020 г. и са публикувани в официалния сайт на училището в раздел „Прием“)

Родителите/настойниците/лицата, които полагат грижи за детето ще бъдат допускани в сградата по един, с маски/шлемове.